فهرست بستن

پیش بینی نرخ دلار آمریکا

هدف بعدی دلار 60 الی 64 هزار تومان، سه سناریو برای تحقق این هدف مفروض است.

نمودار بلند مدت نرخ دلار آمریکا

چنانچه با همین فرمان مدیریت اقتصادی پیش برویم، این پیش بینی طی 4 ماه الی 1/5 سال آینده می تواند محقق شود. چنانچه گشایش واقعی اقتصادی صورت بگیرد میتواند دور اول ریاست جمهوری بعدی دوره ثبات قیمت ارز یا حتی کاهش باشد سپس به سمت هدف قیمتی حرکت کند. با توجه به کسری شدید بودجه سال 1400 و افزایش نرخ دلار نیمایی و خبر جایگزینی آن با دلار 4200 جهانگیری به نظر نمیرسد بتوان شاهد کاهش قابل توجه نرخ دلار باشیم.

دسته اقتصاد